Obchodní podmínky

1. Základní pojmy

Provozovatelem internetového obchodu www.bellago.cz je:
FORTUNA TRADE s.r.o.
Petrovice 457, 013 53
IČO: 48 295 574
DIČ: 2120134577
IČ DPH: SK2120134577


Adresa na vrácení / výměnu zboží:
www.BELLAGO.sk
P.O. BOX 6
Žilina 01002
Slovensko

Bankovní spojení: FIO

2000898892/2010

Kontakt
Tel .: +421948997945
E-mail: [email protected]
bellago.cz

(Dále jen prodávající) Objednatel je osoba (společnost), která si vybrala a zaplatila za služby nebo zboží na stránkách
bellago.cz. Objednatel musí v objednávce, resp. při registraci přesně a pravdivě uvést adresu doručení, případně jiné kontaktní údaje. Objednávka je příkazem pro prodávajícího na realizaci objednaného zboží od objednatele. Všechny objednávky realizované prostřednictvím bellago.cz jsou závazné.

Všechny uváděné ceny u zboží jsou konečné.

Prodávající je vázán cenou uvedenou na stránce e-shopu v momentě provedení nákupu.

Objednávka vzniká potvrzením procesu objednávání v e-shopu výběrem zboží nebo služeb kupujícím včetně kompletního vyplnění objednávkového formuláře .. Pro korektní vyřízení objednávky je třeba vyplnit požadované údaje v objednávce a zvolit si možnosti dopravy a platby za objednané zboží nebo služby.

Kupující zasláním objednávky souhlasí s cenou objednaných zboží a služeb a tedy objednávka se stává pro spotřebitele závaznou.

Potvrzením objednávky ze strany prodávajícího vzniká kupní smlouva, kterou je možné měnit, rušit nebo doplňovat pouze na základě vzájemné dohody mezi kupujícím a prodávajícím jestliže zákon nebo jiný právní předpis nestanoví jinak.

Kupujícímu je po vytvoření objednávky v e-shopu automaticky generovaný e-mail s potvrzením přijetí objednávky e-shopem. Tento e-mail není potvrzením zboží ve smyslu odst. 3. tohoto článku.

Kupující je odesláním objednávky vázán k zaplacení kupní ceny objednaného zboží.

 

2. Dodání zboží

Zboží obvykle odesíláme do 1-3 dní, v pracovní dny. Prodávající je povinen do 30 dnů od vzniku kupní smlouvy zaslat kupujícímu zboží, pokud se nedohodnou jinak, nebo pokud u zboží nebyla uvedena delší dodací lhůta.

Pokud je zboží skladem je expedováno podle kapacitních možností v co nejkratším čase.

Pokud se v objednávce nachází několik zboží a služeb a část z nich není skladem, informujeme o tom kupujícího s možnostmi částečných dodávek.

Spolu se zbožím je zákazníkovi zasílána faktura (daňový doklad), návod jak i ostatní dokumenty ke zboží nebo službě od výrobce.

Za místo plnění se považuje místo, do kterého je zboží dodáváno.

Prodávající realizuje dopravu ke kupujícímu prostřednictvím kurýra.

 

3 Způsob dopravy - poplatky
K odeslání zásilky dochází podle druhu zboží do 1 až 3 dní, přesnou informaci naleznete u každého produktu. Zásilky jsou po odeslání doručovány prostřednictvím kurýra PPL. Doručení přepravcem trvá obvykle 2 pracovní dny.
Při objednávce pod 1890 Kč je účtováno přepravné 95 Kč.
Při objednávce nad 1890 Kč je účtováno přepravné ZDARMA.

 
4 Platební podmínky

Za objednané zboží přes
bellago.cz můžete zaplatit prostřednictvím:
Dobírka - zaplacení zboží v hotovosti při převzetí zásilky
Bankovní převod - na e-mail zadaný při objednávce obdržíte všechny potřebné údaje k uhrazení objednávky bankovním převodem (variabilní symbol, číslo účtu, částku). Po úhradě Vám bude zboží odesláno.

5 Záruční podmínky, odstoupení od smlouvy

Adresa na vrácení / výměnu zboží:
www.BELLAGO.cz
P.O. BOX 6
Žilina 01002

Zboží je třeba zaslat zpět jako doporučenou zásilku, ne na dobírku, zásilka poslána na dobírku nebude převzata a vrátí se odesílateli.

Spotřebitel má na základě zákona č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího ao změně některých zákonů (dále jen "Zákon") podle ustanovení § 7 a následujících právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 kalendářních dny ode dne převzetí zboží. Pokud předmětem kupní smlouvy je dodání zboží, spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy i před dodáním zboží.

Spotřebitel je povinný, pokud toto právo chce využít, písemné odstoupení od kupní smlouvy osobně doručit nejpozději v poslední den stanovené lhůty na kontaktní adresu prodávajícího nebo toto odstoupení předat k poštovní přepravě nejpozději v poslední den lhůty na adresu, která je uvedena v kontaktech. Spotřebitel je povinen po oznámení o odstoupení od smlouvy zaslat nebo doručit osobně předmět smlouvy od které odstupuje spolu s veškerou dokumentací - např. originálem faktury, návodem a jinou dokumentací ke zboží, která mu byla doručena spolu se zbožím, nejpozději však do 14 dnů ode dne odstoupení (§10 odst. 1 Zákona). Doporučujeme kupujícím abys vyhotovili pro vlastní potřebu kopii faktury a zboží zasílali doporučeně a jako pojištěnou zásilku. Na odstoupení od smlouvy můžete využít následující formulář: Odstoupení od kupní smlouvy.

Zboží nám nezasílejte na dobírku, takové zboží nebude převzato.

Provozovatel e-shopu vrátí zaplacené plnění za zboží / službu včetně nákladů na dopravu ve smyslu ust. §9 odst. 3) zákona č. 102/2014 CFU jakož i nákladů prokazatelně vynaložených na objednání zboží do 14 dnů ode dne doručení odstoupení od smlouvy, avšak nemusí vrátit peníze dříve než je mu doručen zboží nebo spotřebitel neprokáže zaslání zboží, to neplatí v případě pokud prodávající navrhl, že si zboží sám vyzvedne.

Náklady na vrácení zboží nese spotřebitel.

Právo na odstoupení od smlouvy se nepoužije pro výrobky a služby, které jsou vymezeny v § 7 odst. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. CFU

 


6 Reklamační řád

Adresa na vrácení / výměnu zboží:
www.BELLAGO.cz
P.O. BOX 6
Žilina 01002
Slovensko


1. Reklamovat lze pouze zboží, které bylo zakoupeno jen od prodávajícího, a který je vlastnictvím kupujícího.

2. V případě pokud vlastnické právo ještě nepřešlo z prodávajícího na kupujícího, kupující si ve smyslu platné legislativy může reklamaci vyřídit až po úplné úhradě kupní ceny, a tedy po přechodu vlastnického práva na kupujícího ve smyslu platných všeobecných obchodních podmínek.

3. Pokud kupující je spotřebitel (fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání) na veškerý nabízené zboží je poskytována záruka v trvání 24 měsíců, pokud není u zboží uvedeno jinak a postupuje se ve smyslu Zákona o ochraně spotřebitele a občanského zákoníku. Pokud kupující není spotřebitelem, postupuje se podle ustanovení Obchodního zákoníku a záruční doba je 1 rok. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží od přepravní společnosti nebo přímo od prodávajícího pokud si zboží přebírá kupující osobně v den jeho převzetí.

4. Kupující je povinen reklamaci uplatnit neprodleně u prodávajícího, a to hned po zjištění vady.

5. Odpovědnost za vady se nevztahuje na vady způsobené následujícím užíváním:

a) k vadě došlo mechanickým poškozením výrobku způsobeným kupujícím,

b) nesprávným zacházením s výrobkem, způsobem jiným než byl uveden v návodu k použití,

c) používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy přirozeného prostředí zboží,

d) zanedbáním péče a údržby o zboží,

e) poškozením zboží nadměrným zatěžováním,

f) používáním zboží v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci, obecnými zásadami, technickými normami nebo bezpečnostními předpisy nebo jiným porušením záručních podmínek.
 

6. Ze odpovědnosti za vady jsou také vyňaty vady, které vznikly při živelné pohromě.

7. Odpovědnost za vady se nevztahuje rovněž i na běžné opotřebení zboží (nebo jeho části) způsobené používáním zboží. Kratší životnost výrobku nelze tedy považovat za vadu a nedá se reklamovat.

8. Reklamované zboží je třeba zaslat na naši adresu uvedenou níže avšak ne na dobírku nebo osobně donést na kontaktní adresu. Zboží je třeba vhodně zabalit, aby během přepravy nedošlo k poškození zboží a doporučujeme zboží zaslat doporučeně, případně jako pojištěnou zásilku. Ke zboží je třeba připojit kopii dokladu o koupi (fakturu) a doporučujeme přiložit vyplněný reklamační formulář. Reklamaci je třeba zaslat výhradně písemně (ne formou e-mailu).

9. Prodávající potvrdí přijetí reklamace a vydá kupujícímu potvrzení o uplatnění reklamace zboží ve vhodné formě. Za den uplatnění reklamace se považuje den jejího doručení prodávajícímu. Pokud není možné potvrzení doručit ihned, musí se doručit bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace. Potvrzení o vyřízení reklamace bude zasláno písemně.

10. Prodávající je povinen určit způsob vyřízení reklamace ihned, ve složitých případech do 3 dnů ode dne uplatnění reklamace. V odůvodněných případech, zejména pokud se vyžaduje složité technické zhodnocení zboží nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po určení způsobu vyřízení reklamace vyřídí reklamaci prodávající ihned, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později. Vyřízení reklamace však nesmí být delší než 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí 30 denní lhůty pro vyřízení reklamace má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy a bude mu vrácena plná částka za zboží nebo má právo na výměnu zboží za nové.

11. Práva kupujícího při uplatňování reklamace ve smyslu § 622 a § 623 občanského zákoníku:
 

a) při odstranitelné chybě má kupující právo, aby ta byla odstraněna bezplatně, řádně a včas. Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. O způsobu odstranění vady rozhoduje prodávající. Kupující může požadovat namísto odstranění vady (opravy) výměnu chybné věci za bezvadnou, nebo se vada týká jen součásti věci, výměnu součásti, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem na cenu zboží nebo závažnost chyby. Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadnou věc za bezvadnou, pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné potíže,

b) při výskytu neodstranitelné chyby, která brání řádnému užívání věci na daný účel, má kupující právo buď na výměnu věci nebo na odstoupení od kupní smlouvy (vrácení peněz). Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Pokud jde o jiné neodstranitelné vady, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci,

c) reklamace se považuje za vyřízenou, pokud skončí reklamační řízení předáním reklamovaného zboží, jeho výměnou nebo vrácením kupní ceny zboží, písemnou výzvou k převzetí plnění nebo její odůvodněné zamítnutí.
 

12. nepoškozené zboží, resp. neporušenost obalu (podle pokynů při přebírání zboží) je třeba zkontrolovat při přebírání zboží, protože zboží při přepravě se může poškodit, doporučujeme kupujícím rozbalit zboží a prohlédnout si ho v přítomnosti dopravce. Vaším podpisem kurýrovi prohlašujete, že obal je nepoškozený.

13. Oprávnění kupujícího na uplatnění reklamace vady zboží je poté, co využil své právo a požádal prodávajícího o odstranění vady zboží vyčerpané a bez ohledu na výsledek reklamace již opětovně není oprávněn pro tutéž jedinečnou chybu, ne chybu stejného druhu, uplatňovat reklamaci opakovaně .

14. Tyto reklamační podmínky jsou nedílnou součástí všeobecných obchodních podmínek, a prodávající si vyhrazuje právo je kdykoliv měnit i bez předchozího upozornění kupujícího.

 

7 Ochrana osobních údajů

Společnost Fortuna Trade, s. r. o. uchovává a zpracovává osobní údaje v souladu s nařízením EU 2016/679 o ochraně dat (GDPR) a se zákonem o ochraně osobních údajů č. 18/2018 Z.z.

Provozovatel neposkytuje osobní údaje kupujícího třetí osobě, kromě zvolené přepravní společnosti která zajišťuje doručení zboží nebo služeb, nebo státním orgánům v případě kontroly, případně zprostředkovateli a to na základě vzájemné smlouvy uzavřené podle Zákona č. 18/2018 Z.z.

Provozovatel je povinen zajistit osobní údaje před jejich zpřístupněním neoprávněným osobám, přijetím vhodných technických a organizačních opatření. Také všichni zaměstnanci provozovatele jsou povinni dodržovat mlčenlivost ve vztahu k osobním údajům.


Provozovatel od kupujícího získává následující osobní údaje

Údaje sbíráme od svých klientů za účelem korektního vyřízení objednávky a to několika způsoby - při registraci nebo při objednávce. Jde hlavně o jméno a příjmení zákazníka, fakturační a dodací adresa, telefonní a e-mailový kontakt. Při každém kroku se společnost Fortuna Trade, s. r. o. řídí platnou legislativou a všeobecnými obchodními podmínkami.

Tyto osobní údaje jsou uchovávány po dobu 10 let pro účely archivace. V rámci vyřízení objednávky dochází ke zpracovávání osobních údajů za účelem vystavení faktur, vystavení skladových (dodacích) listů, zajištění dopravy i účtování v účetnictví.

Osobní údaje jsou v první řadě využívány na elektronické vyřízení objednávky, realizaci dodávky, zúčtování plateb a s tím související komunikaci s Vámi. Dále pro marketingové účely Fortuna Trade, s. r. o. Společnost Fortuna Trade, s. r. o. se zároveň zavazuje, že Vaše osobní údaje nebudou vydány třetím stranám s výjimkou subdodavatelů a zprostředkovatelů, i to jen ty údaje, které jsou nezbytné pro úspěšné zrealizování objednávky a její dodávky.


Osobní údaje je možné změnit, aktualizovat nebo odstranit

Zákazníci mohou své osobní údaje kdykoliv změnit nebo aktualizovat po přihlášení se do svého účtu nebo na základě písemné žádosti na e-mail [email protected] Zároveň, na písemnou žádost zákazníka budou osobní údaje z databáze vymazány a společnost Fortuna trade s. r. o. je nebude dále zpracovávat.

Pokud si nepřejete nadále dostávat newsletter od Bellago.cz, odběr novinek můžete zrušit kliknutím na "odhlášení" v dolní části newsletteru.


Soubory Cookies

Cookie je malý textový soubor, který se přenáší z webové stránky a uloží se ve Vašem počítači nebo ve Vašem mobilním zařízení. Společnost Fortuna Trade, s. r. o. používá cookie soubory (tzv. cookies) s cílem zlepšit a zjednodušit Vaši návštěvu na stránce www.bellago.cz. Nepoužíváme je na uložení Vašich osobních informací.

Na základě cookies získáváme údaje jako je celkový počet zákazníků a také se informujeme, zda jste již naši stránku navštívili. Takto víme, jaké zboží na internetu nakupujete a můžeme Vám nabídnout produkt, který hledáte s akční cenou.

Podle těchto údajů vás však nelze identifikovat. Soubory cookies můžete odmítnout nebo případně vymazat. Pokyny, jak to udělat naleznete v sekci "Nápověda" Vašeho webového prohlížeče.

 

Prohlášení společnosti

Provozovatel internetového obchodu bellago.cz se zavazuje dodržovat všechna pravidla, která mu zákon o ochraně osobních údajů ukládá.
Provozovatel serveru www.bellago.cz, se zavazuje:

Vaše osobní údaje, které jsou zmíněny níže, nebudou poskytnuty třetí straně s výjimkou subdodavatelů a zprostředkovatelů, i to jen ty údaje, které jsou nezbytné pro úspěšné zrealizování objednávky a její dodávky a budou používány výhradně pro potřeby provozovatele internetového obchodu bellago.cz. Tato data pokládáme za přísně důvěrné a chráníme je před zneužitím.

Údaje, které zadáváte při registraci. Jako zákazník musíte při vaší registraci uvést následující údaje.

Fyzická osoba:
Jméno a příjmení
Úplnou poštovní adresu
Telefonické a e-mailové spojení

Právnická osoba:
Jméno a příjmení
Název firmy
Úplnou poštovní adresu
Telefonické, případně faxové spojení
IČO
DIČ, připadne DIČ

Tyto údaje umožní provést nezbytné účetní operace, vyhotovit daňový doklad, který vyžadují obě strany, případně identifikovat Vaši platbu bankovním převodem.
V případě, že požadujete doručování objednávek na jinou adresu než je uvedená, můžete uvést ještě alternativní adresu dodání.

 
8 Převod vlastnického práva

Vlastnické právo přechází z prodávajícího na kupujícího až okamžikem vyplacení plné ceny za předmět kupní smlouvy.

Zboží nebo služby, na které se vztahuje ještě vlastnické právo prodávajícího, si prodávající vyhrazuje právo v případě uplatnění reklamace kupujícím, vybavit až v momentě úplného zaplacení předmětu kupní smlouvy.
 

9 Storno kupní smlouvy

Stornovat objednané zboží nebo službu má kupující právo do 24 hodin od vzniku kupní smlouvy bez storno poplatku u zboží, který je vyráběn na zakázku podle specifických požadavků spotřebitele nebo speciálně pro jednoho spotřebitele.

 

 10 Práva a povinnosti smluvních stran

Za strany se pokládá prodávající a kupující.

Kupující je povinen:
převzít objednané zboží,
zaplatit za zboží dohodnutou úplatu prodávajícímu,
překontrolovat neporušenost obalu resp. i samotný zboží při jeho přebírání.

Prodávající je povinen:
dodat zákazníkovi zboží v požadované kvalitě, množství a v dohodnuté ceně,
spolu se zbožím nebo dodatečně zaslat zákazníkovi všechny dokumenty ke zboží jako například fakturu za zboží, reklamační list, návod k obsluze v kodifikované podobě slovenského jazyka.
 


11 Náhrada škody při nepřevzetí zboží

Prodávající má právo na náhradu škody (podle ust. § 420 a násl. Občanského zákoníku), v případě že si kupující objednal zboží, které nekompenzují resp. neodstoupil od smlouvy a zároveň od dopravce nepřevzal toto zboží nebo po výzvě prodávajícího si v případě zvolení osobního odběru zboží nepřevzal ve stanovené lhůtě k odběru. Tímto jednáním kupující porušil svoji povinnost uvedenou v čl. X bod 2. písm a), podle kterého je kupující povinen převzít objednané zboží.

Při určování výše náhrady škody, prodávající zohledňuje především dopravní náklady as tím spojené poplatky v případě zaslání zboží, náklady spojené s balením, expedicí a administrací objednávky jakož i všechny ostatní náklady, které mu vznikly s realizací předmětné objednávky a zároveň má právo si účtovat i ušlý zisk. Orientačně 5 € jedna zásilka.

Prodávající má právo i neuplatňovat si právo na náhradu škody nebo uplatnit toto právo jen z části.

 

12 Orgán dozoru

Inspektorát SOI pro Žilinský krajPredmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina 1odbor technické kontroly výrobků a ochrany spotřebitele Telefon: 041/7632 130 Fax: 041/7632 139 E-mail: [email protected]

13 Informace o možnosti a podmínkách řešení sporu prostřednictvím systému alternativního řešení sporů

1. Nakupující - spotřebitel - má právo obrátit se na prodávajícího s žádostí o nápravu (e-mailem na [email protected]
bellago.cz), pokud není spokojen se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva . Pokud prodávající odpoví na tuto žádost zamítavě nebo neodpoví do 30 dnů od jejího odeslání, spotřebitel má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu subjektu alternativního řešení sporů (dále jen subjekt ARS) podle zákona 391/2015 CFU ARS subjekty jsou orgány a oprávněné právnické osoby podle §3 zákona 391/2015 CFU Návrh může spotřebitel podat způsobem určeným podle §12 Zákona 391/2015 CFU

2. Spotřebitel může podat stížnost prostřednictvím platformy alternativního řešení sporů RSO, která je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

3. Alternativní řešení sporů může využít jen spotřebitel - fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání. Alternativní řešení sporů se týká pouze sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím, vyplývajícího ze spotřebitelské smlouvy nebo souvisejícího se spotřebitelskou smlouvou. Alternativní řešení sporů se týká pouze smluv uzavřených na dálku. Alternativní řešení sporů se netýká sporů, kde hodnota sporu nepřevyšuje částku 20 EUR. Subjekt ARS může od spotřebitele požadovat úhradu poplatku za zahájení alternativního řešení sporu maximálně do výšky 5 EUR s DPH.

14 Závěrečná ustanovení

Všechny vztahy vznikající mezi Provozovatelem a Objednavatelem se řídí právními předpisy ČR. Ve věcech neošetřených těmito Obchodními podmínkami se uplatní příslušná ustanovení občanského zákoníku. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto smluvní podmínky měnit v případě potřeby.

Tyto specifické obchodní podmínky nabývají platnosti dne 10.10.201
7